?

Log in

No account? Create an account
August 2019 - Записки КАМЕРОМАНа UnderGroundWiggaz — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
КАМЕРОМАН

[ website | UGW.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 2019
[<<<] [>>>]
16th
02:33 pm: Патрик (VIA Chappa) & Ира PSP про RapDB.ru
17th
11:42 am: Js Beats «Последние Огни Парижа /AHR116CD/» 2011 [ahuli.ugw.ru]
01:08 pm: «Кик и Снэир в Стране Людей /AHR153CD/» 2017 [ahuli.ugw.ru]
24th
07:45 pm: Ке’Паса prod. «Балдеж /AHR149CD/» 2013 [ahuli.ugw.ru]
07:47 pm: Oden «По Лабиринтам Теней /AHR023CD/» 2007 [ahuli.ugw.ru]
07:47 pm: Ashmaneus «Drumio /AHR056CD/» 2009 [ahuli.ugw.ru]
07:50 pm: Senser «Soul Memory EP /AHR082CD/» 2010 [ahuli.ugw.ru]
31st
08:46 pm: Trailer • Дмитрий «Лось» [К.Т.Л. Ди.Л.Л.] • Хип-Хоп В России: от 1-го Лица • 2019